Tài năng, tiềm năng và chất xám

Mối quan hệ giữa tiềm năng, tài năng và chất xám

Mối quan hệ giữa Tài năng và Tiềm năng : Tài năng là những năng lực "đã chín, bộc lộ ra bên ngoài", được kích hoạt, gọt giũa, hoàn thiện. Tiềm năng trái lại lai những năng lực "còn sống, năng lực thô" còn ẩn chứa bên trong, để biến tiềm năng thành tài năng trong tương lai cần sớm phát hiện tiềm năng và có kế hoach đào tạo, giáo dục, kích hoạt từ sớm.


Chất xám là cách gọi thông thường trong cuộc sống của tế bào thần kinh. Bộ não bao gồm 60% chất xám, 40% chất trắng. Chất xám có liên quan đến tài năng con người, vùng não có mật độ chất xám cao/dày đặt thì các năng lực liên quan chức năng của vùng não đó là rất lớn và ẩn chứa những tiềm năng vượt trội.