Sinh trắc vân tay Người đi làm

Dịch vụ sinh trắc dấu vân tay cho Người đi làm.

Tái định hướng, tái chọn lựa nghề nghiệp khi làm việc không có đam mê, kết quả.

Hiểu phong cách làm việc, quản lý, lãnh đạo để làm việc hiệu quả hơn.