Sinh trắc vân tay Doanh nghiệp

Sinh trắc dấu vân tay dành cho Doanh nghiệp.

Ứng tuyển vào những vị trí phù hợp nhất để đạt hiệu quả cao trong các hoạt động kinh doanh.
Tuyển dụng đúng người, đúng việc.
Hiểu rõ năng lực để phân công công việc hiệu quả hơn, tận dụng tối đa nguồn lực của doanh nghiệp.
Hiểu rõ tính cách, từ đó tăng sự tương tác giữa cá nhân và doanh nghiệp, tăng cường tinh thần làm việc nhóm hiệu quả.
Phát triển theo đúng nguồn lực của doanh nghiệp cũng như sư nghiệp của mỗi cá nhân.
Lợi ích mang lại:
+ Tuyển dụng nhân sự phù hợp văn hóa và lĩnh vực hoạt động
+ Phương pháp hiệu quả đánh giá năng lực và bổ nhiệm nhân sự nóng cốt, trọng yếu.